4.2. ES ilgtspējīga patēriņa un ražošanas politika

Eiropas Komisija, jau 2008. gadā apstiprinot „Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plānu”, izvirzīja uzdevumu integrēt kopainā ilgtspējību. Ilgtspējīgas attīstības mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu dzīves kvalitātes un labklājības uzlabojumu esošajām un nākamajām paaudzēm. Tas ir būtisks Eiropas Savienības mērķis. Taču arvien straujākas globālās pārmaiņas — no ledāju kušanas līdz pieaugošam pieprasījumam pēc enerģijas un resursiem — apgrūtina minētā mērķa sasniegšanu. Vairāk kā jebkad agrāk jūtama nepieciešamība orientēties uz ilgtspējīgākiem patēriņa un ražošanas modeļiem.

Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas rīcības plāna Komisija 2008. gada jūlijā ierosināja pasākumu un priekšlikumu kopumu par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu (SCP) un ilgtspējīgu rūpniecības politiku (SIP) [COM(2008)0397], ar mērķi uzlabot ražojumu ekoloģiskos raksturlielumus visā to aprites ciklā, palielināt patērētāju izpratni un pieprasījumu pēc ilgtspējīgām precēm un ražošanas tehnoloģijām, veicināt ES rūpniecības inovāciju un pievērsties starptautiskiem aspektiem. Šie priekšlikumi izriet un papildina tādas pašreizējās ES politikas nostādnēs kā integrētu ražojumu politiku (IPP), ar ko Eiropas politikas nostādnēs pirmoreiz oficiāli ieviesa aprites cikla koncepciju (LCT). LCT mērķis ir apzināt iespējas uzlabot preces un pakalpojumus, ar ko varētu mazināt ietekmi uz vidi un samazināt resursu izmantojumu visos attiecīgā ražojuma vai pakalpojuma aprites cikla posmos (izejvielas/ piegādes ķēdes/ ražojuma izmantojums/ nolietojums: apglabāšanas ietekme un otrreizējās izmantošanas vai pārstrādes iespējas). Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas rīcības plāna rezultātā tika izstrādātas iniciatīvas šādās jomās: Ekodizaina direktīvas paplašināšana, Ekomarķējuma regulas pārskatīšana, EMAS regulas pārskatīšana, tiesību akti par zaļo publisko iepirkumu, resursu efektīvas izmantošanas ceļvedis un ekoinovācijas rīcības plāns.

ES Ilgtspējīga patēriņa un ražošana Ilgtspējīgas rūpniecības rīcības plānā ir nozīmīga ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sastāvdaļa, kas apliecina ES rīcības ANO Marakešas procesa uz 10 gadu programmu ietvara (10YFP) izpildi. Rīcības plāns integrē un papildina vairākas ES un tās dalībvalstu rīcības, lai veicinātu resursu efektīvu izmantošanu un videi draudzīgu izstrādājumu izmantošanu. Piemēram, papildinot iepriekš minētās darbības, rīcības plāns balstās uz ES Integrēto ražojumu politiku, Dabas resursu izmantošanas tematisko stratēģiju un Atkritumu novēršanas un pārstrādes tematisko stratēģiju.

2014. gada decembrī Eiropas Komisija izlēma atsaukt atkritumu direktīvas priekšlikumu un uzņēmās saistības, lai sagatavotu jaunu tiesisko ietvaru, kas aptvertu visu ekonomikas ciklu, ne tikai atkritumu samazināšanas mērķus. 2015. gada 2. decembrī Eiropas Komisija apstiprināja Aprites ekonomikas pakotni, lai palīdzētu Eiropas biznesa un patērētāju pāreju uz spēcīgāku aprites ekonomiku, kur resursi tiek izmantoti ilgtspējīgā veidā. Piedāvātās rīcības sniegs ieguldījumu ražojumu dzīves cikla „apļa noslēgšanā” ar lielāku pārstrādi un otrreizējo izmantošanu un dos labumu apkārtējai videi un ekonomikai. Šo plānu ieviešana palīdzēs gūt maksimālu labumu no resursu, izstrādājumu un atkritumu izmantošanas, tādejādi veicinot enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta gāzu izmešus. Priekšlikumi aptver pilnu dzīves ciklu: no ražošanas un patēriņa līdz atkritumu pārvaldībai un otrreizējo izejvielu tirgum.

Pēc IAM/SDG apstiprināšanas Dienas kārtības 2030 ietvaros ANO Ģenerālajā asamblejā 2015. gada septembrī Eiropas Komisija, Padome un dalībvalstis strādā pie rīcībām, kas virzītas uz šo mērķus sasniegšanu, progresa uzraudzību un rādītājiem. Gatavojoties 2016. gada UNEA – 2  sesijai ES gatavo rezolūcijas projektu par ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jautājumiem, kas akcentē valstu un iesaistīto partneru sadarbību un paātrinātu pāreju uz ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu caur dzīves cikla pieeju, ilgtspējīgu dabas resursu nodrošināšanu, kā arī izglītību un apmācību.